بهترین سریال کره ای صداوسیما ؟
(15.31%) 36
افسانه جومونگ
(18.29%) 43
افسانه دونگ یی
(7.659%) 18
امپراطور دریا
(2.553%) 6
خانواده کیمچی
(2.553%) 6
پاستا
(6.808%) 16
جواهری در قصر
(5.531%) 13
رویای فرمانروای بزرگ
(6.382%) 15
دختر امپراطور
(5.531%) 13
افسانه اوک نیو ( گلی در زندان )
(2.127%) 5
قهرمان ( هونگ گیل دونگ )
(7.659%) 18
سرنوشت ( ایمان )
(8.085%) 19
سرزمین باد ( امپراطور بادها )
(5.957%) 14
سرنوشت یک مبارز ( گی بک )
(2.127%) 5
پزشکان جوان ( بیمارستان عمومی )
(3.404%) 8
رودخانه ماه ( بازگشت ایلجیماء )

تعداد شرکت کنندگان : 235