بهترین سریال کره ای صداوسیما ؟
(8.839%) 489
افسانه جومونگ
(11.74%) 650
افسانه دونگ یی
(2.133%) 118
امپراطور دریا
(1.229%) 68
خانواده کیمچی
(3.850%) 213
پاستا
(4.338%) 240
جواهری در قصر
(1.500%) 83
رویای فرمانروای بزرگ
(4.284%) 237
دختر امپراطور
(2.331%) 129
افسانه اوک نیو ( گلی در زندان )
(2.512%) 139
قهرمان ( هونگ گیل دونگ )
(48.49%) 2683
سرنوشت ( ایمان )
(3.181%) 176
سرزمین باد ( امپراطور بادها )
(2.151%) 119
سرنوشت یک مبارز ( گی بک )
(1.102%) 61
پزشکان جوان ( بیمارستان عمومی )
(2.295%) 127
رودخانه ماه ( بازگشت ایلجیماء )

تعداد شرکت کنندگان : 5532